Centrul de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii este instituţie publică de învăţămînt medical, de nivel naţional, cu finanţare din venituri colectate, subordonată Ministerului Sănătăţi, Muncii și Protecției Sociale

Scopul CEMCPMFSM

Educaţia profesională continuă a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii prin completarea, dezvoltarea și aprofundarea competenţelor profesionale sau dobîndirea de noi competenţe în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale.

Obiective

 • Educație Medicală Continuă determinată de reorganizările Sistemului de sănătate, de mobilitatea cadrelor medicale sau cerinţele pieţii muncii.
 • Pregătirea personalului medical capabil să contribuie la creşterea calităţii serviciilor de sănătate și satisfacția beneficiarilor.
 • Contribuirea în asigurarea protecţiei şi reintegrării sociale a personalului medical mediu.
 • Crearea condiţiilor favorabile de instruire pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalului medical.

Centrul asigură instruirea personalului medical mediu la nivel de asistenţă medicală:

 • primară,
 • urgenţă,
 • spitalicească,
 • consultativă,
 • farmaceutică,
 • sănătate publică.

Cursurile de Educație Medicală Continuă(EMC) sunt destinate întregii game de personal medical mediu:

 • asistenţi medicali,
 • moaşe,
 • felceri,
 • felceri laboranţi,
 • asistenţi ai medicului igienist şi epidemiolog,
 • tehnicieni dentari,
 • farmacişti.

EMC se realizează prin cursuri

 • Specializare, cu scopul dezvoltării noiilor competenţe şi abilităţi într-o arie restrînsă a unei ocupaţii, cu durată de 1,0 -2,0 luni (156-316 ore/credite)
 • Perfecţionare, cu scopul actualizării şi consolidării competenţelor profesionale.

                lungă durată - 0,75 – 1,0 luni (116 – 156 ore/credite),

                cursuri tematice - 0,25; 0,5 luni (36-76 ore/credite)

 • Profesii în masă sunt destinate altor categorii de personal care activează în instituţiiile medicale inclusiv şi fără studii medicale, durata 0,25 – 2,0 luni (36- 316 ore/credite).

Forme de instruire

 • Cu frecvenţă la zi.
 • EMC la distanţă.
 • EMC în teritoriu (la locul de muncă).

Planul de EMC se bazează pe:

 • identificarea sistemului de competenţe necesar IMSP;
 • evaluarea competenţelor reale ale cadrelor medicale şi deducerea nevoilor de EMC;
 • elucidarea modalităţilor optime de EMC în vederea stabilirii corelaţiei dintre competenţele solicitate şi posibilităţile reale ale IMSP;
 • cerințele pieții muncii.

Programele de studii sunt axate pe:

 • reformele educaţionale sau modernizarea unor sisteme educative;
 • activităţi de cercetare, proiectare şi dezvoltare profesională;
 • centrarea pe viaţa reală, cu actualitatea şi trebuinţele ei şi nevoile autentice de formare ale participanţilor;
 • valori integrative ale societăţii.

Evaluarea

Măsurarea dezvoltării şi creşterii profesionale ale formanililor se realizează la toate etapele procesului de instruire:

 • Iniţială
 • Formativă
 • Finală / sumativă.

     La cursurile de specializare evaluarea sumativă se desfășoară prin proba scrisă(testare) și proba practică.

    La cursurile de perfecţionare se aplică evaluarea iniţială, care ne permite să stabilim nivelul de cunoştinţe şi carenţele pe care le are formabilul la moment, cât şi necesitatea restructurării demersului pedagogic. Cursul se încheie cu evaluarea sumativă, care ne oglindeşte performanţele dobîndite.

La cursurile de scurtă durată se aplică metodele complementare de evaluare:

 • proiectul,
 • studiu de caz,
 • observarea sistematică a activităţii formabilului,
 • portofoliul individual,
 • interviul

Evaluarea finală/sumativă constată performanţele obţinute de către formabil, permite să se facă aprecieri cu privire la prestaţia cadrului didactic, la calitatea proceselor de instruire şi a programelor de studii.

ORGANIGRAMA

CENTRULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ
A PERSONALULUI MEDICAL ŞI FARMACEUTIC CU STUDII MEDII